تاییدیه ارسال مدارک

مدارک شما با موفقیت برای صدور گواهینامه ارسال شد. در صورتی که در آزمون دوره موفق به نمره قبولی شدین گواهینامه دوره به نام دانشجو و توضیحات که در این فرم ارسال کردید صادر می شود.